Zaprenumeruj prevent za darmo!


Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na marketing iSecure
Wyrażam zgodę na marketing partnerów
Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym
prevent-magazine

Prevent Magazine to profesjonalne pismo poświęcone bezpieczeństwu informacji, tworzone od początku do końca przez praktyków, którzy na co dzień rozwiązują problemy z obszarów takich jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo aplikacji i systemów informatycznych, mobile, zarządzanie ryzykiem czy ciągłość działania. Stawiamy na praktyczne artykuły i porady, które bez problemu może wykorzystać w swoim biznesie zarówno właściciel małej czy średniej firmy, jak również pracownicy działu bezpieczeństwa w dużej, międzynarodowej korporacji.

Prevent Magazine dostępny jest on-line, w cyklu kwartalnym, wyłącznie dla zarejestrowanych prenumeratorów.

prevent-magazine

Reklama w magazynie

W sprawie współpracy reklamowej prosimy o kontakt:
Michał Sztąberek
michal.sztaberek@prevent-magazine.pl
tel. 607 271 915

Czytelnikami Prevent Magazine są:

dyrektorzy IT, dyrektorzy działów bezpieczeństwa, ABI, informatycy, prawnicy,
programiści, audytorzy, właściciele firm.

Siedziba redakcji i adres do korespondencji

Prevent Magazine
ul. Żurawia 43 lok. 202
00-680 Warszawa

Wydawcą Prevent Magazine jest iSecure Sp. z o.o

Dane rejestrowe

iSecure Sp. z o.o
ul. Żurawia 43 lok. 202, 00-680 Warszawa
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000346686,
NIP: 5252471782 | REGON: 142229729.
Kapitał zakładowy 5 000,00zł opłacony w całości.

Współpraca redakcyjna

W sprawie współpracy redakcyjnej prosimy o kontakt:
redakcja@prevent-magazine.pl

Reklama w magazynie

W sprawie współpracy reklamowej prosimy o kontakt:
Michał Sztąberek
michal.sztaberek@prevent-magazine.pl
tel. 607 271 915

Patronaty medialne

W sprawie objęcia patronatu nad wydarzeniem przez Prevent Magazine
prosimy o kontakt:
patronat@prevent-magazine.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGNiniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych pod adresem:

http://www.prevent-magazine.pl świadczonych przez firmę iSecure

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edwarda Jelinka 32, 01-646 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000346686,

kapitał zakładowy 5 000,00 zł opłacony w całości. NIP: 5252471782, REGON: 142229729.

zwaną dalej Wydawcą.

§1

1.W ramach Serwisu świadczona jest bezpłatna usługa polegająca na możliwości

prenumerowania przez Subskrybentów magazynu „Prevent Magazine”.

2. „Prevent Magazine” to magazyn wydawany w postaci elektronicznej, skierowany do

Subskrybentów zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych.

3.

Wydawca „Prevent Magazine” jest jednocześnie administratorem Serwisu i

administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych.

§2

1.Aby uzyskać dostęp do internetowego wydania „Prevent Magazine”, Subskrybent

wypełnia formularz rejestracyjny, podając w nim dane osobowe oraz oświadcza, że:

a) podane w formularzu dane osobowe są zgodne z prawdą,

b) wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulami

podanymi pod formularzem,

c) zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Po zarejestrowaniu Subskrybent:

a) Otrzymuje na adres e-mailowy wiadomość, gdzie podany będzie link, którego

kliknięcie umożliwi pobranie bieżącego numeru „Prevent Magazine” w formie

elektronicznej.

b) Otrzymuje informacje handlowe od Wydawcy i jego partnerów, na podany przy

rejestracji adres e-mail.

3. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług, bez podania

przyczyny.

4. Rezygnacja odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści „Rezygnuję” na adres

redakcja@prevent–magazine.pl lub poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w

każdym e-mailu przesyłanym przez Wydawcę do Subskrybenta.

5. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się łącznie moment przesłania do Wydawcy

danych z formularza rejestracyjnego oraz zapoznania się i akceptacji niniejszego

Regulaminu.

§3

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych podanych podczas zamawiania subskrypcji „Prevent Magazine” jest

iSecure Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edwarda Jelinka 32, 01-646 Warszawa.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z subskrypcją „Prevent Magazine”,

a także w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą

elektroniczną od Wydawcy i jego partnerów biznesowych. W przypadku tych ostatnich

wysyłka następować będzie wyłącznie za pośrednictwem Wydawcy. Dane nie będą

udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

3. Każdy Subskrybent ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania

poprzez kontakt z Wydawcą na adres e-mailowy: redakcja@prevent–magazine.pl.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do subskrybowania „Prevent Magazine”.

5. Wydawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Subskrybentów, gdyż stosuje

środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia

bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

6. Wydawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych.

7.

Wydawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie

administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących

przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz

wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem

lub obowiązującymi przepisami prawa, Wydawca ma prawo do wykorzystania danych

Subskrybenta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim

przypadku Wydawca powiadomi Subskrybenta o niedozwolonych działaniach z żądaniem

ich niezwłocznego zaprzestania.

§4

1. Wymagania techniczne, niezbędne w celu skorzystania z usług oferowanych przez Serwis:

a) Aktywne połączenie z Internetem.

b) Przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym IE w wersji min. 8.0.

c) Konto pocztowe e-mail.

d) Program do odczytu plików w formacie PDF.

2. Wydawca zastrzega sobie prawdo do modyfikowania treści Serwisu, wstrzymywania lub

przesunięcia terminu publikacji magazynu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przekazania danych

dostępowych przez Subskrybenta osobom trzecim.

§5

1. Subskrybentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.Reklamacje składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja@prevent–

magazine.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Subskrybenta, tj. jego imię i

nazwisko oraz adres e-mail, a także zawierać opis problemu , będącego jej podstawą.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

§6

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 maja 2012 r.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od iSecure Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edwarda Jelinka 32, 01-646 Warszawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od partnerów biznesowych iSecure Sp. z o.o. Wszelkie informacje handlowe będą zawsze wysyłane za pośrednictwem iSecure Sp. z o.o., dane nie będą udostępniane bezpośrednio innym podmiotom.

Administratorem danych osobowych jest iSecure Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edwarda Jelinka 32, 01-646 Warszawa (dalej jako Spółka). Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług prenumeraty Prevent Magazine, a także w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych od Spółki i jej partnerów biznesowych (wyłącznie za pośrednictwem Spółki). Każdemu subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne (w tym wyrażenie zgód), ale niezbędne, by móc zapisać się na prenumeratę Prevent Magazine.